ul. Boh. Monte Cassino 1
tel. 077 4045800

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W BRZEGU

 

I. Część ogólna.

 

1. Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podaje się do wiadomości niniejszy regulamin i prosi o przestrzeganie następujących przepisów.

 

2. Przedszkole jest placówką, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieciom w wieku od 3 lat  do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

3. Przedszkole realizuje program wychowawczo dydaktyczny  zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN .

 

4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00

 

 

 

II. Czas pracy przedszkola i frekwencja dzieci.

 

1. Przedszkole czynne jest 6.00-16.00.

 

2. Przychodzenie dzieci 6.00-8.30.

 

3. Rozchodzenie się dzieci 14.00-16.00.

 

4. Przerwa wakacyjna  trwa jeden miesiąc. Rodzice nie mający warunków do zorganizowania opieki nad dzieckiem w tym okresie, zapisują dziecko do innego dyżurującego brzeskiego przedszkola.

 

5. Dzieci przyjęte do przedszkola powinny regularnie do niego uczęszczać.

 

6. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe.

7. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

8.W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

 

9. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może nastąpić z ważnych powodów: choroba dziecka, urlop rodziców itp. po uprzednim porozumieniu z dyrektorem.

 

10. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie.

 

 

 

III. Zaopatrzenie dziecka.

 

1. Dziecko powinno przynieść ze sobą:

 

a) wygodne, pełne  pantofle,

 

b) ręcznik,

 

c) poduszkę i bieliznę zmienną - dzieci młodsze gr. I i II

 

d) szczoteczkę i pastę do zębów- dzieci starsze gr. II, III i IV

 

2. Dziecko powinno mieć wygodne, czyste i schludne ubranie.

 

IV. Obowiązki rodziców.

 

1.Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na walne zebrania, które odbywają się dwa razy do roku oraz na zebrania w grupie.

 

2.Wszystkie sprawy dotyczące dzieci i przedszkola mogą być zgłaszane bezpośrednio u dyrektora.

 

3. Informacje z życia przedszkola są umieszczane na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej przedszkola, a rodzice  mogą na bieżąco zapoznać się z nimi.

 

4.Rodzice powinni brać czynny udział w życiu przedszkola, interesować się  postępami i rozwojem dziecka oraz omawiać te sprawy z  nauczycielką lub dyrektorem celem ujednolicenia działań wychowawczo – edukacyjnych.

 


5. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.

 

6.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

 

Uwaga:

 

1.Do odebrania dziecka z przedszkola upoważniona jest osoba powyżej 18 lat.

 

2.Osobom w stanie nietrzeźwym nie wydaje się dzieci z przedszkola.

 

DYREKTOR

 

mgr Małgorzata Naumowicz